-->

صندلی های خودران نیسان

شرکت نیسان صندلی های پیشرفته ای تولید کرده است که قادرند به صورت خودکار حرکت کرده و حتی در جای مناسب پارک شوند.

به گزارش کلیک، این صندلی ها که ProPilot نام دارند می تواند به صورت هوشمند حرکت نموده و با تشخیص مانع متوقف شوند. این صندلی ها در مرحله نمونه اولیه هستند و هنوز به صورت رسمی وارد بازار نشده اند. از این صندلی ها می توان در ادارات مختلف و برای افراد معلول مورد استفاده قرار بگیرد.