-->

کتابخانه مکانیزه را ببینید

یکی از کتابخانه های عمومی نیویورک سیستم خودکار و مکانیزه جالبی را برای تحویل کتاب راه اندازی کرده ست.

به گزارش کلیک، این سامانه از تعدادی قطعات سبد مانند و یک ریل که به نقاط مختلف کتابخانه متصل شده تشکیل شده است. کتاب ها پس از قرار گرفتن در سبد های مختلف، به نقاط مختلف کتابخانه ارسال می شود و اعضا می توانند آن ها را به راحتی دریافت کنند.