-->

بازنشستگی و فرود ماهواره روزتا روی شهاب سنگ

ماهواره “روزتا” سر انجام پس از سال ها انجام ماموریت بر روی یک شهاب سنگ آرام گرفت.

به گزارش کلیک، آژانس فضایی اروپا لحظه فرود ماهواره فضایی روزتا بر روی شهاب سنگ را شبیه سازی نموده و فیلم آن را منتشر کرده است. از آنجایی که این ماهواره به همراه شهاب سنگ از مدار سیاره مشتری خارج شده بودند و امکان بازگرداندن ان نیز به زمین وجود نداشت، دانشمندان تصمیم گرفت آن را روی شهاب سنگ بنشانند و برای همیشه به ماموریت آن پایان دهند.