-->

آزمایش موفقیت آمیز موشک ماهواره بر فالکون ۹

شرکت فضایی اسپیس ایکس سرانجام موفق شد موشک فالکون ۹ را پس از پرتاب با موفقیت کامل به زمین بنشاند.

به گزارش کلیک، شرکت اسپیس ایکس موفق شده است برای اولین بار در دنیا موشک پرتاب شده برای حمل ماهواره ها را به سلامت به زمین بنشاند. این راکت ها پس از حمل ماهواره و قرار دادن آن در مدار به زمین بازگشته و به صورت عمود روی زمین فرود می آیند. در این فیلم می تواند آزمایش پنجم راکت فالکون ۹ که با موفقیت در اقیانوس فرود آمد را مشاهده کنید.