-->

ماشین های پیشرفته کشاورزی را ببینید

پیشرفت صنعت مکانیک، کشاورزی و ماشین های گوناگون آن را نیز دستخوش تحول فراوان کرده است تا جایی که امروزه ماشین ها به جای انسان کشاورزی می کنند.

به گزارش کلیک، رشد جمعیت و پیشرفت صنعت موجب تولید ماشین های کشاورزی متعددی شده است که هر کدام وظیفه ویژه ای داشته و کار انسان را ساده تر می کنند. در این فیلم می توانید تعدادی از جالب ترین و جدیدترین دستگاه ها و ماشین های کشاورزی را مشاهده کنید. ماشین های علف زدن خودکار، دستگاه های میوه پوست کن، ماشین های غول پیکر برداشت محصول، ماشین های برداشت محصول باغات و ماشین های کاشت نشاء خودکار از جمله موارد قابل مشاهده است.