-->

شهاب باران برساووشی

پدیده بارش شهابی برساووشی از جمله شهاب باران های سالیانه مهیج و خیره کننده است.

به گزارش کلیک، در روز های گذشته بارش شهابی برساووشی در مناطق مختلف اروپا روی داد که شما می توانید در این فیلم برخی از صحنه های جالب این پیده را مشاهده کنید.