میکروب ها هم فوتبال بازی می کنند!

دانشمندان آمریکایی با ترفندهایی میکروب ها را به فوتبال کردن وادار کردند.

به گزارش کلیک، پژوهشگران دانشگاه استنفورد تعدادی از میکروب ها را روی صفحه ای که به زمین فوتبال شباهت دارند قرار داده اند و با تحریک نمودن، آن ها را به فوتبال کردن واداشتند.